Dance Studio

Art of Move

Renomowana szkoła tańca w Poznaniu, którą wyróżnia przyjazna i bezstresowa atmosfera podczas zajęć.  Szkoła tańca Poznań Art Of Move zapewnia naukę tańca dla młodzieży i dorosłych w postaci zajęć stacjonarnych lub cyklicznych warsztatów weekendowych.

Każdy kurs tańca z naszej oferty to połączenie treningu i dobrej zabawy. Uczestnicy zajęć mogą poświadczyć, że inna szkoła tańca w Poznaniu nie gwarantuje takiej satysfakcji.

Regulamin ART OF MOVE DANCE STUDIO

§ I Postanowienia ogólne

1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu Studia Tańca ART. OF MOVE DANCE STUDIO oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

§ II Uczestnictwo w zajęciach

1. Uczestnikami zajęć prowadzonych przez Studio Tańca ART OF MOVE mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia za dany miesiąc, w wysokości określonej w aktualnym Cenniku dostępnym w siedzibie Studio oraz na stronie www.artofmove.pl.

2. Osoby zainteresowane uczęszczaniem na zajęcia prowadzone przez ST ART OF MOVE mogą zapisywać się: osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.artofmove.pl.

3. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona, po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie lub mailowo.

4. Na sali tanecznej podczas zajęć, mogą przebywać jedynie osoby znajdujące się na liście Uczestników zajęć oraz Instruktorzy ST ART OF MOVE.

5. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną. Instruktor ma prawo niewpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.

6. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego, należy o tym fakcie poinformować instruktora prowadzącego zajęcia  lub obsługę Studio.

7. Na terenie ST ART OF MOVE obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

§ III Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem zajęć Studia Tańca Art of Move.

2. ST ART OF MOVE zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach zgodnie z aktualnym grafikiem. W przypadku choroby instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się wskazanego prowadzącego na kurs, Studio zapewnia zastępstwo. W przypadku braku zastępstwa Studio zastrzega sobie prawo odwołania zajęć o czym poinformuje Uczestników zajęć mailowo, telefonicznie, lub sms-owo.

§ IV Płatności

1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem dostępnym na stronie www.artofmove.pl.

2. Wpłat można dokonywać w Recepcji bądź przelewem/blikiem na konto Studia Tańca Art of Move.

3. Na wniosek osoby zainteresowanej, Studio Tańca Art of Move wystawia fakturę VAT.

§ IV Zasady korzystania z kart typu BENEFIT

1. Dla wszystkich posiadaczy kart benefitowych (Multisport Plus, Multisport Classic, Multisport Light, Multisport Student, Medicover Sport, FitProfit, FitProfit Sport) zajęcia są bezpłatne (wymagana jest wpłata kaucji zwrotnej w wysokości 60 zł).

2. Wysyłając zgłoszenie na zajęcia prosimy zaznaczyć, iż korzystają Państwo z karty benefitowej.

3. Przed każdymi zajęciami użytkownik karty benefitowej zobowiązany jest okazać kartę oraz dowód tożsamości.

4. Ilość wejść w ciągu dnia na podstawie kart benefitowych zależy od rodzaju karty.

5. Przy zapisie na kurs należy wpłacić gotówką lub przelewem KAUCJĘ ZWROTNĄ (w tytule przelewu prosimy dopisać „KAUCJA ZA KURS …” oraz datę rozpoczęcia się kursu).

6. W przypadku nieobecności na zajęciach z kaucji pobierane jest jednorazowo 20zł. W przypadku wykorzystania wszystkich zajęć z cyklu kaucja zwracana jest w całości. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z KURSU KAUCJA PRZEPADA.

7. Kaucję wpłaca się jeden raz, bez względu na ilość kursów, w których Państwo biorą udział.

8. Odrobienie nieobecności możliwe jest w ciągu 2 tygodni od daty opuszczonych zajęć. Nieobecność można odrobić wyłącznie na innym kursie niż ten na który uczęszcza się regularnie.

9. Po zakończeniu kursu (lub na ostatnich zajęciach) uczestnik zobowiązany jest zwrócić się po odbiór kaucji. W przypadku nieodebrania kaucji w przeciągu 1 miesiąca od zakończenia kursu kaucja przepada.

10. Udział w zajęciach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu. W przypadku nieścisłości i pytań należy wyjaśnić je przed przystąpieniem do zajęć osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej kontaktując się z biurem Studio Tańca Art of Move.

§ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszyscy Uczestnicy zajęć proszeni są o podanie adresu mailowego lub kontaktu telefonicznego, w celu ewentualnych powiadomień o sytuacjach wymienionych w § III pkt 2.
2. Regulamin obowiązuje z mocą jego ogłoszenia.