Dance Studio

Art of Move

Renomowana szkoła tańca w Poznaniu, którą wyróżnia przyjazna i bezstresowa atmosfera podczas zajęć.  Szkoła tańca Poznań Art Of Move zapewnia naukę tańca dla młodzieży i dorosłych w postaci zajęć stacjonarnych lub cyklicznych warsztatów weekendowych.

Każdy kurs tańca z naszej oferty to połączenie treningu i dobrej zabawy. Uczestnicy zajęć mogą poświadczyć, że inna szkoła tańca w Poznaniu nie gwarantuje takiej satysfakcji.

Polityka Prywatności w Art of Move

[row] [span12]

Polityka prywatności w Szkole Tańca Art of Move

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.

1. Administratorem Danych w https://artofmove.pl jest ART OF MOVE DANCE STUDIO, ul. Górna Wilda 81, 61-563 Poznań, NIP: 8471398650, tel.: +48 692-503-505, zwany dalej: Administratorem.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności
Użytkowników.

3. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności administrator
zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

5. Użytkownik rejestrując się na stronach WWW należących do Administratora lub składając zamówienie na produkty lub usługi wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z
Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług (kursy tańca).
Prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami).

7. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.

8. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez
Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak
najwyższej jakości świadczonych usług.

9. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

10. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania z usług świadczonych na różnych stronach WWW przez Administratora.

11. Archiwizowanie danych trwa 10 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.

12. Administrator w chwili wyrażenia przez Użytkownika chęci związania się umową udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.
13. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Administratora.

14. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika, a ART OF MOVE DANCE STUDIO podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych
zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.

15. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

[/span12] [/row]